Регистър на детските градини

ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ, Село Мост - Училище за родители

дг кокиче

дг кокиче, дг мост, детска градина кокиче, детска градина кокиче мост, детска градина мост, мост, препоръчана детска градина, препоръчана детска градина кърджали, училище за родители кърджали, училище за родители мост, цдг кокиче мост, цдг мост, целодневна градина кокиче, целодневна детска градина кокиче

Галерия

ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ

ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ
Училище за родители

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ - ДА ПОРАСТНЕМ ЗАЕДНО

Семейството е първата социална общност за детето, а детската градина е първото стъпало в образователната система. Семейството и детската градина трябва да си подадат ръка за реализиране на една важна и отговорна задача – възпитанието на децата. Взаимодействието между детската градина и семейството се очертава в две направления: включване на семейството като партньор и съучастник в живота и дейността на детската градина; подпомагане процеса на повишаване педагогическата култура на родителите. Детската градина и семейството трябва да бъдат за съвременното дете място за сигурност и спокойствие с ясни правила и норми.


Очаквани резултати: създаване на условия за изява творческите способности на малките възпитаници и активно участие на родителите; гарантиране на равен шанс на децата при постъпване в училище; работещо партньорство в интерес на децата и тяхното развитие.

 

ДГ Кокиче, с. Мост, община Кърджали организира през учебната 2015/ 2016 година „Училище за родители”.


Програмата е предназначена за родители на деца от 3 до 6 години. Основополагащото в нея е разбирането, че родителството трябва да бъде в най-добрия интерес на детето, да насърчава положителни отношения между възрастни и деца, които да допринасят за развитието както на детето, така и на родителя.
На родителите се предоставиха знания, умения и нагласи, които да укрепят техния капацитет да се справят с изискванията на средата и да отговарят на нуждите на детето в интелектуално, социално, емоционално и физическо отношение.
Беседите се провеждаха веднъж месечно като се канеха специалисти – педагози, психолози, социални работници.

 

На 30 октомври 2015 г. се проведе първата сбирка на Училище за родители”. Марина Лихова – директор на детското заведение представи целите, задачите и програмата на новата инициатива.
Медицинската сестра Рузие Талят запозна участниците с особеностите и профилактиката на простудните заболявания през есенно-зимния сезон.
Педагозите представиха тест за възпитателния стил на родителите, бяха обсъдени различни казуси, касаещи общуването в семейството. Бе оформен информационен кът на здравни теми.

 

На 27 ноември 2015 г. се състоя втората сбирка на тема „Здравословно хранене на децата от предучилищна възраст”.


Представена бе инициативата „Къщичка за книжки”, чиято цел е обогатяване речника на децата и засилване интереса им към книгите.


Родителите бяха запознати с особеностите на общуването дете – дете, дете – родител, дете – учител. Педагозите предложиха варианти за изработване на коледна и новогодишна украса.

 

На 18 декември 2015 г. се проведе третата сбирка на „Училище за родители”. На срещата се дискутира темата „Свободното време. Празниците. Телевизията за развитието на децата от предучилищна възраст”. Старши учител Камелия Димова представи анализ на анкетата „Децата и книгите”.


Несрин Алимолла, учител в III-та подготвителна група, запозна присъстващите с начините за общуване на родители с техните деца – игри, екскурзии, посещения на интересни места и др.
Педрие Расим, учител в III-та подготвителна група представи празничния календар.
Всички участници получиха от директора на ДГ г-жа Марина Лихова „Дневник на родителя”, в който да бъдат описани важни моменти от общуването на родителя и детето, прочетени книги, научени нови думи и др.


Открити бяха изложба „Коледни вълшебства” и базар, средствата от който да се използват за закупуване на нови книги.Изработените новогодишни украшения от децата и техните родители участваха в новогодишния базар.
Със средствата от продажбата им бяха закупени книги за „Къщичка за книги“.

 

На 28 януари 2016 г. се проведе четвъртата сбирка на тема „Логопедични проблеми на децата от предучилищна възраст” с участието на специалисти от Ресурсния център в Кърджали.
Елена Робова – логопед запозна родителите с речевото общуване на децата, с проблемите при изговаряне на отделните звукове.
Ресурсният учител Рени Петрова представи занимания, които родителите могат да провеждат у дома с децата, имащи говорни затруднения.

 

На 25 февруари 2016 г. се състоя петата сбирка на „Училище за родители” на тема „Агресията в ранна детска възраст”.
Психологът Дарина Иванова и ресурсният учител Рени Петрова от Ресурсен център Кърджали представиха пред участниците причините за агресията сред децата, обясниха как родителите да реагират в кризисни ситуации и въздействието на телевизията и социалните мрежи.
Специалистите дадоха съвети на родителите при решаване на различни казуси, като ги насочиха да търсят съдействието на учителите от детското заведение.

 


На 25 март 2016 г. се проведе шестата сбирка на тема „Права и отговорности на децата”.
Гости бяха началникът на РИО Кърджали Гроздан Колев, старши експерт „Предучилищно възпитание” в РИО Елена Дерменджиева, гл. специалист „Предучилищно възпитание” в община Кърджали Венета Бошняшка, представители на Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”, град Кърджали.
Възпитаниците на III-та подготвителна група под ръководството на Несрин Алимолла и Педрие Расим представиха танцово – музикален спектакъл под мотото „Всички деца имат равни права”. Последва дискусия по темата.Силният интерес на родителите досега ни дава основание да смятаме, че „Училище за родители“ е добра форма за обединяване усилията и добро партньорство при обучението и възпитанието на децата.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ДГ КОКИЧЕ с. Мост, община Кърджали поставя в центъра на своята организация на работа пет основни ценности и насоки за възпитанието на децата – радост, здраве, развитие на заложбите на децата, свобода и уважение към детската личност.


Малчуганите демонстрираха пред родителите си своите знания, артистични умения и таланти в различни области – изобразително изкуство, танц, музика, спорт.

Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА КОКИЧЕ

Село Мост, Община Кърджали, с. Мост
Телефон: 036292331

Още Детски градини в Община Кърджали